”Koulutus antoi avaimet valinnan teorian käyttöön omassa elämässä ja työssä. Tarvelähtöisyys sekä muutoksen tekeminen tekojen kautta ovat edelleen oman johtamisideologiani pohjana. Käytän omassa valmennus- ja mentorointityössä edelleen realiteettiterapian perusteita. On huojentavaa ajatella, että menneisyys ei määritä tulevaisuuttamme.”

” Asiakkaat saa multa varmasti parempaa informaatiota, kun mitä aikasemmin, koska mä en lähde niihin
uskomuksiin enää mukaan. Et mä tunnistan paremmin ne asiakkaitten uskomukset, kun mitä ennen ja just
ehkä niinku saanut sellasta tiettyä uskallusta kyseenalaistaa ja haastaa. Oon ennen pelännyt, et loukkaan
mun asiakkaita, jos sa non suoraan ja huomannut, että asiakkaat päinvastoin arvostaa sitä kun puhuusuoraan. Et sellasta niinku tietynlaista itsevarmuutta ja uskallusta, et mä jotenkin aattelen, et mulla on
paljon enemmän tarjottavana asiakkaille nyt kun ennen. ”

”Osaamiseen mä tiedän, et se tavallaan niinku se tekeminen mitä tekee ja miten niinku ihmisten kanssa on,
niin se on vahvaa ja se mikä pohjautuu semmoseen haluun oikeesti nähdä se asiakas ja kuulla ja kulkee sen
kanssa sitä matkaa. Et se on niinku vahvaa kaikesta huo limatta, vaikka tulee niitä ajatuksia, etten osaa
yhtään mitään. Se semmonen, kun sä et enää muuta ketään vaan sää lähdet tutustuun kuka tää oikeesti on
ja mikä se juttu on, mihin se on valmis siotutuun ja minkälaisia ajatuksia, et mä en lähde viemään, että sun
tarvii nyt tehdä tätä ja tätä ja tätä, että sä täytät tietyt kriteerit ja sitä, että niinku lähestymistapa on
erilainen. ”

JÄRVINEN MIIA: Realiteettiterapia työkyvyn ylläpitämisen tukena työelämän muutoksessa
OPINNÄYTETYÖ, Syksy 2019

”Olin ollut noin vuoden työttömänä ennen, kun pääsin aloittamaan lähihoitaja koulutuksen. Lähes samaan
aikaan aloitin myös realiteetti terapian perusteet opinnot. Eräällä kerralla kävimme tässä viimeksi rt
koulutuksessa lävitse elämän kolme keskeistä kontekstia. Tällöin en vielä tiedostanut asiaa omalla
kohdallani. Kun seuraavalla kerralla tavattiin kouluttajien kanssa, ymmärsin mitä minulle oli tapahtunut.
Elämäni osa-alueet olivat tulleet opintojeni myötä enemmän samankokoisiksi ja että tämän myötä koen
jotenkin olevani enemmän läsnä myös muiden kanssa koska elämän kontekstit ja kokemukseni niistä on nyt
laajempi. Tätä esitystapaa ole käyttänyt yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta he ymmärtäisivät kuinka tärkeitä
kaikki oman elämän osa-alueet ovat heidän hyvinvoinnillensa.”

Harri
Yhdistyksen Jäsen